Real Time Web Analytics پرسش و پاسخ Elam

تابع htmlspecialchars در PHP چه کار می کند؟

تابع htmlspecialchars برای خارج سازی کاراکترهای از پیش تعریف در html  جهت امنیت بیشتر در وب استفاده می شود.
View